2020-10-28 12:11:00

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Temeljem Odluke školskog odbora, KLASA: 003-07/20-01/12, URBROJ: 2168-18/10-20-3 od 21. listopada 2020. godine, raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u Narodnim novinama broj 118/20 i na mrežnim stranicama škole dana 28. listopada 2020. godine. 

Tekst natječaja možete pogledati OVDJE.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKA ŠKOLA PULA
52100 Pula


KLASA: 003-07/20-01/12
URBROJ: 2168-18/10-20-4
U Puli, 21. listopada 2020.


Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 94/13,136/14 -RUSRH,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 105. Statuta, školski odbor Ekonomske škole

Pula raspisuje
 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

 

ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uvjete propisani člankom 106. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.


Za kandidate za koje je utvrđena ispunjenost natječajnih uvjeta Školski odbor provodi vrednovanje dodatnih kompetencija.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su obvezni steći pedagoške kompetencije), dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu i vrsti poslova u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama, potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdan u vrijeme trajanja natječaja, program rada za mandatno razdoblje, dokaze o dodatnim kompetencijama koje se vrednuju, ukoliko ih ima.

 

Dodatne kompetencije za ravnatelja/icu dokazuju se sljedećom dokumentacijom:

poznavanje stranog jezika: diploma ili druga javna isprava o završenom studiju engleskog jezika, potvrda, uvjerenje ili drugom isprava o stupnju poznavanja engleskog jezika prema razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira, izdanom od ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika (A1,A2, B1, B2, C1, C2 stupanj) osnovne digitalne vještine: diploma ili druga isprava o završenom studiju iz polja Informacijskih i komunikacijskih znanosti uvjerenje ili druga javna isprava o stjecanju digitalnih vještina, izdana od ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti (osnovni i napredni stupanj ECDL) iskustvo rada na projektima: potvrda, uvjerenje ili druga isprava o radu na projektu.

 

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95,108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14 , 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Kandidati/kinje prijavom na natječaj daju suglasnost za obradu osobnih podataka navedenih na svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu:

Ekonomska škola Pula

Kovačićeva 3

52100 Pula
s obveznom naznakom na prednjoj strani zatvorene omotnice „Za natječaj za izbor ravnatelja -ne otvarati".
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 
Predsjednica školskog odbora

Lorena Žufić, prof.


Ekonomska škola Pula