2015-10-27 07:31:17

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Za potpuni tekst natječaja, natječajnu dokumentaciju i sve ostale uvjete natječaja - kliknite na opširnije

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) i članka 105. Statuta Ekonomske škole Pula, Školski odbor raspisuje

N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ima:

završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14),
najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

životopis,
domovnicu,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako ih je osoba bila dužna steći),
dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova),
uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Pravo na podnošenje prijave imaju osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Ekonomska škola Pula, Kovačićeva 3, 52100 Pula, s obveznom naznakom na prednjoj strani zatvorene omotnice „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen dana 27.10.2015. godine, a rok prijave na natječaj počinje teći od prvog sljedećeg dana od dana objave i traje sljedećih osam dana.

                                                                                             


Ekonomska škola Pula