2016-01-20 15:20:11

Informatička pismenost

KABAO, KABLOVI, KABLOVA, KABLOM...

KABEL, KABELI, KABELIMA, KABELOM...

STRUČNI jezični savjet pogledajte OVDJE ili kliknite na:::

Kabel/kabao

Pri tvorbi oblika imenice kabel često se griješi. Nominativ množine imenice kabel glasi kabeli jer se u hrvatskome standardnom jeziku glasovna promjena nepostojano e provodi samo u kajkavskim prezimenima i toponimima. Pogrešno je: *Kablovi su prerezani. i *Kabli su prerezani., a pravilno je: Kabeli su prerezani. Oblici kablovi i kabli nominativ su množine imenice kabao, a ne imenice kabel.

Imenica kabel sklanja se u jednini ovako: NA kabel, G kabela, DL kabelu, I kabelom, a u množini ovako: N kabeli, G kabela, DLI kabelima, A kabele.

Imenica kabao sklanja se u jednini ovako: NA kabao, G kabla, DL kablu, I kablom, a u množini ovako: N kablovi/kabli, G kablova/kabala, DLI kablovima/kablima, A kablove/kable.


Ekonomska škola Pula